Potpourri V-wet goedgekeurd : gewijzigd erfrecht en authentieke aktes via videoconferentie

05 september 2017
Teaser: 

Medio 2017 werd de wet Potpourri V goedgekeurd, die zich richtte op de vereenvoudiging en modernisering van het burgerlijk (proces)recht. De wet bevat onder meer aanpassingen aan de wet op het notarisambt, die ook voor de vastgoedsector relevant zijn. Zo zijn er heel wat wijzigingen inzake het erfrecht, die ook een invloed hebben op verhuurders die geconfronteerd worden met het overlijden van een huurder. Ook nieuw is dat authentieke aktes voortaan verleden kunnen worden op afstand door middel van een videoconferentie.  Deze nieuwe methodiek van videoconferentie zal vooral handig zijn wanneer de partijen zich op grote afstand van elkaar bevinden (denken we bijvoorbeeld aan de verkoop van een tweede verblijf aan de Kust).

Sedert zijn aantreden als minister van Justitie werkt het kabinet van Koen Geens (CD&V) naarstig aan de modernisering van verschillende wetboeken. Daarvoor wordt de methodiek van de zogenaamde potpourriwetten gehanteerd, grootschalige verzamelwetten waarin allerhande, inhoudelijk van elkaar los staande wijzigingen worden gebundeld. Medio 2017 werd de wet Potpourri V goedgekeurd, die zich richtte op de vereenvoudiging en modernisering van het burgerlijk (proces)recht. De wet bevat onder meer aanpassingen aan de wet op het notarisambt, die ook voor de vastgoedsector relevant zijn

Verwerping van nalatenschappen
Zo zijn er heel wat wijzigingen die betrekking hebben op het erfrecht, onder meer met betrekking tot de verklaring van verwerping van een nalatenschap of de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Beide verklaringen kunnen voortaan enkel worden afgelegd voor een notaris, gekozen door de erfgenaam, en dus niet langer voor de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Voor de wetgever impliceert deze verplichte tussenkomst van de notaris dat de erfgenaam beter wordt bijgestaan met de nodige raad en bijstand.

Deze wijziging is relevant voor verhuurders, die worden geconfronteerd met het overlijden van hun huurder. Voor deze verhuurders kan het immers belangrijk zijn te weten of er erfgenamen zijn en zo ja, of deze al dan niet de nalatenschap verwerpen. Want, indien alle erfgenamen verwerpen, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap en zal de verhuurder zelf stappen moeten ondernemen om een curator te laten aanstellen, teneinde de huurovereenkomst ten einde te laten lopen en de ontruiming van de huurwoning mogelijk te maken.

De verhuurder zal zich hiervoor niet langer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg moeten bevragen, aangezien daar geen verklaringen tot verwerping meer worden afgelegd. Een verwerping moet voortaan altijd bij authentieke akte gebeuren. Daardoor heeft de verklaring tot verwerping vaste handtekening. De notaris zal vervolgens binnen 15 dagen volgende op het verlijden van de akte de verwerping bekend laten maken door een mededeling in het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de identiteit van de erfgenaam/erfgenamen en de overledene. Verhuurders zullen zich dus nu tot het Belgisch Staatsblad moeten/kunnen wenden om na te gaan of bepaalde personen de nalatenschap hebben verworpen.

Deze publicatie in het Belgische Staatsblad is echter een tussenoplossing, tot het Centraal Erfrechtregister van start kan gaan (uiterlijk op 1 januari 2020). Dit Centraal register zal worden opgericht door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat en zal alle notariële akten en attesten van erfopvolging bevatten, alsook dus de akten met de verklaringen van verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Ook de Europese erfrechtverklaringen zullen geregistreerd worden.

Akte via videoconferentie
In de wet van 25 ventôse op het notarisambt wordt de mogelijkheid ingeschreven om een authentieke akte op afstand te verlijden, door middel van een videoconferentie. Meer bepaald zullen alle partijen en eventuele tussenkomende personen elk bij een notaris van hun keuze kunnen verschijnen, vanwaar ze via videoconferentie het verlijden van de akte zullen kunnen bijwonen. Zodoende moeten de partijen zich niet noodzakelijk allemaal naar eenzelfde notaris verplaatsen. Na de toelichting en de verplichte voorlezingen zullen de partijen hun akkoord verlenen op afstand en bij de notaris waar zij zich bevinden een volmacht geven voor de ondertekening van de akte aan iemand die zich bevindt bij de minuuthoudende notaris (dit kan bijv. een medewerker van het kantoor zijn).

Deze nieuwe methodiek van videoconferentie zal vooral handig zijn wanneer de partijen zich op grote afstand van elkaar bevinden (denken we bijvoorbeeld aan de verkoop van een tweede verblijf aan de Kust).

De Potpourriwet V is grotendeels in werking getreden op 3 augustus 2017.

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 24 07 2017)

Share: