Renovatiehuurovereenkomst: wat je zeker moet weten

22 februari 2016
Teaser: 

Het streven naar de perfecte woonst zit wellicht ingebakken in onze Belgische baksteencultuur. Dat geldt trouwens niet alleen voor eigenaars. Soms wensen of aanvaarden huurders om zelf enkele kleine of grote werken in de woning uit te voeren. Hiervoor bestaat een speciaal contract: de renovatiehuurovereenkomst. Maar wat zijn de voorwaarden om zo'n renovatiehuurovereenkomst te kunnen afsluiten?

Een renovatiehuurovereenkomst is een woninghuurovereenkomst waarbij de huurder in het gehuurde goed werken zal uitvoeren die wettelijk gezien in principe ten laste zijn van de verhuurder. Een renovatiehuurovereenkomst kan worden afgesloten bij het aangaan van de huurovereenkomst, maar de lopende huurovereenkomst kan evengoed worden uitgebreid tot een renovatiehuurovereenkomt.

Woning voldoet WEL aan minimale voorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid

Indien de woning voldoet aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, maar er toch nog wat herstellingen nodig zijn die in principe verhuurdersherstellingen zijn, dan kan een dergelijke overeenkomst worden afgesloten. De schriftelijke overeenkomst zal o.m. duidelijk moeten vermelden welke werken de huurder zal uitvoeren en de termijn waarbinnen de huurder de werken moet uitvoeren. De overeenkomst omschrijft het best in detail welke werken de huurder op zich zal nemen, dit om later elke mogelijke betwisting uit te sluiten. Ook de tegenprestatie van de verhuurder moet in de overeenkomst worden opgenomen.

Woning voldoet NIET aan minimale voorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid

Indien de woning daarentegen niet voldoet aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, dan stelt de wet strengere eisen aan de inhoud van de overeenkomst. Zo mogen er o.m. geen huurgelden worden gevorderd tijdens de overeengekomen duur van de werkzaamheden.

Tegenprestatie verhuurder

In beide gevallen schrijft de Woninghuurwet ook een tegenprestatie van de verhuurder voor. De tegenprestatie van de verhuurder kan bestaan uit een vermindering of kwijtschelding van de huur voor een bepaalde periode. Daarnaast kan de verhuurder ook afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen, of zelfs afstand doen van het recht om de huurovereenkomst gedurende een contractueel bepaalde periode vroegtijdig op te zeggen. Ook een combinatie van twee of meer genoemde tegenprestaties is mogelijk.

Oplevering na beëindiging van de werken

Na de beëindiging van de werken moet er een oplevering gebeuren. Dit houdt in dat huurder en verhuurder na de beëindiging van de werken ter plaatse komen en samen vaststellen dat de werken tijdig, correct en volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd. Deze vaststellingen kunnen het best schriftelijk gebeuren in een zogenaamd 'proces-verbaal van oplevering' dat dan door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.

Voor meer info kan je als CIB-vastgoedmakelaar terecht in de syllabus 'Woninghuur' en het model van renovatiehuurovereenkomst (212VN) op CIBweb.be

 

Share: