Wat als de koper overlijdt vóór de akte is verleden?

14 februari 2017
Teaser: 

Tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de notariële akte verlopen doorgaans vier maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Het zou niet de eerste keer zijn dat een koper net dan overlijdt door een ongeval. Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt nog vóór de akte is verleden.

De aankoop van vastgoed is een heel belangrijk moment met grote financiële consequenties op lange termijn. De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke akte van aankoop voor de notaris, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiële middelen niet voor. Het is natuurlijk wel mogelijk om tot de ontbinding van de verkoop over te gaan, maar dit zal zowel tijd als geld kosten.

Bij onze verzekeringspartner Concordia kan je als CIB-lid terecht voor producten op maat van de vastgoedprofessional. Eén van deze producten is de verzekering van het ‘Risico Overlijden door Ongeval’. Deze verzekering biedt bescherming in de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte voor de notaris, in geval van overlijden.

Hoofdkenmerken verzekering

Deze verzekering heeft volgende hoofdkenmerken:

 • Het verzekerd risico is het overlijden van de koper door een ongeval.
 • De verzekerde personen zijn de kopers, natuurlijke personen.
 • Het verzekerd kapitaal, beperkt zich tot het saldo, van het aandeel van de overleden koper, in de verkoopprijs (verkoopprijs na aftrek van het reeds betaalde voorschot en/of waarborg) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht.
 • Het maximum is bepaald op € 250.000 per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten.
 • De dekking van de verzekering geldt vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, gedurende een periode van maximum 123 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
 • Indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden volgend op de dag van het overlijden, of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vermeld in de verkoopovereenkomst.  Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een van de kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop.

Voorwaarden

De waarborgen van het verzekeringsprogramma zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. De stempel van de vastgoedmakelaar dragen of op zijn hoofding opgesteld zijn;
 2. De betaling van een voorschot en /of waarborg voorzien van minimum €2.500. De betaling ervan dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen die volgen op de ondertekening van de overeenkomst. Bij betaling binnen deze termijn geldt de dekking vanaf het sluiten van de overeenkomst.
 3. Ondertekend zijn door de koper(s) zelf of door de gevolmachtigde die optreedt ingevolge een volmacht;
 4. Verwijzen naar de clausules en de voorwaarden van de verzekering, door het opnemen in de tekst zelf van de hierna vermelde clausule;
 5. Het exemplaar van de koper dient voorzien te zijn van het daarvoor aan de vastgoedmakelaar uniek toegekende toetredingsnummer (ticket);
 • dit ticket is genummerd en slechts geldig gedurende het kalenderjaar dat erop vermeld staat;
 • het ticket dient gedagtekend en ondertekend door de vastgoedmakelaar;
 1. Indien beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd te worden aan de verzekeraar.

Voordeel voor CIB-leden

Als CIB-lid kan je als uitbreiding op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering intekenen op deze optionele polis 'overlijden door ongeval van de koper'. Je kan deze polis, goed voor 50 verkoopovereenkomsten, verkrijgen aan een tarief dat 25% lager ligt dan normaal. 

Belangrijk om weten: deze clausule staat standaard in onze modeldocumenten vermeld. Is de polis 'overlijden door ongeval van de koper' van toepassing, dan volstaat het om op de verkoopovereenkomst een sticker te kleven die wordt aangeboden door onze partner Concordia. Is deze voor jou niet van toepassing, vergeet dan zeker niet deze clausule in de modeldocumenten te schrappen. Om verwarring te vermijden werden onze modeldocumenten zo aangepast dat er heel duidelijk staat dat het om een optionele polis gaat.

Voor meer informatie over de verzekering kan je terecht bij onze partner Concordia.

 

Share: