CIB Vlaanderen laat stem horen in problematiek van het kraken

Het kraken van al dan niet bewoonde panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert. Enkele zaken in het Gentse, die recent volop in de media kwamen, hebben dit thema – volledig terecht overigens – opnieuw centraal op de publieke agenda geplaatst. CIB Vlaanderen mocht recent in de Kamercommissie Justitie haar stem laten horen rond deze problematiek.

De potentiële strafbaarstelling van het kraken van panden is een dossier dat al enige tijd op tafel ligt. Ondertussen is er een wetsvoorstel dat onderschreven wordt door alle meerderheidspartijen (Open VLD, N-VA, CD&V & MR).

Strafbaarstelling broodnodig
De CIB studiedienst heeft het wetsvoorstel rond kraken doorgenomen en grondig geanalyseerd. CIB Vlaanderen onderschrijft de nood aan een wettelijke regeling rond kraken, die het eigendomsrecht van diegene die recht of titel kan laten gelden op een pand, beter beschermt en de uitdrijving van krakers versnelt. De keuze voor de strafbaarstelling valt daarbij 100% te verantwoorden, en is gewoonweg broodnodig.

Voor iedere uitzetting, ook van krakers, is namelijk steeds de tussenkomst van een rechter vereist. Om tot een snellere uitdrijving te komen, voorziet het wetsvoorstel daarom in een systeem naar Nederlands model, waarbij de procureur des konings de ontruiming kan bevelen van een bewoond of onbewoond onroerend goed binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het bevel tot ontruiming. Hoewel de strafbaarstelling op zichzelf niet noodzakelijk voor een snellere uitdrijving zorgt, is het wel een vereiste opdat dit nieuwe systeem van bevel tot ontruiming überhaupt kan werken.

Voorkomen beter dan genezen
Van de nieuwe wettelijke regeling moet ook een ontradend effect uitgaan. Voorkomen is en blijft nu eenmaal beter dan genezen. Inbreuken op de huisvrede zijn heden immers niet noodzakelijk strafbaar via art. 439 van het Strafwetboek. Want, vandaag wordt louter het binnendringen van een door een ander bewoond huis, appartement, … strafbaar gesteld, wanneer dit gebeurt met behulp van bedreiging of geweld tegen personen of door middel van braak, inklimming of valse sleutels. Wie dus een bewoonde woning binnentreedt door een deur die niet op slot is, is niet strafrechtelijk vervolgbaar op basis van art. 439 SW, ongeacht dat dit zonder de toestemming van de eigenaar gebeurde.

Het huidige artikel 439 van het Strafwetboek is qua strafbaarstelling dus allesbehalve adequaat, aangezien het via een strategie van voorkraak gemakkelijk kan worden omzeild en vervolging vrijwel alleen mogelijk is bij betrapping op heterdaad. We hebben vandaag met andere woorden te maken met een reële straffeloosheid. De keuze van de meerderheidspartijen om een strafbaarstelling in te voeren is dus zonder meer terecht.

Bewoonde én niet-bewoonde panden
Verder is het niet meer dan logisch dat zowel het kraken van bewoonde als niet-bewoonde panden strafbaar zal worden gesteld. Ook bij niet-bewoonde panden kan het kraken voor de huidige of de toekomstige eigenaar, huurder, … schrijnende gevolgen hebben. Denken we maar aan de situatie waarbij verbouwingswerken gepland zijn of waarbij men het goed te koop of te huur wil aanbieden. Binnen de vastgoedsector zijn er tevens zeer negatieve ervaringen met kraken tijdens de periode tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) en het verlijden van de authentieke akte.

Door de strafbaarstelling te beperken tot bewoonde panden zou het resultaat bovendien zijn dat de procedure via de procureur des konings alleen voor bewoonde panden zou kunnen worden toegepast, in een zeer beperkt aantal gevallen dus. Een strafbaarstelling voor zowel bewoonde als niet-bewoonde panden is dus vanzelfsprekend. Toch gaat het strafbaar stellen van kraken voor veel burgers niet ver genoeg. Wie krakers aantreft in zijn woning verwacht dat een telefoontje naar de politie zou volstaan om krakers uit te drijven. De burger maakt begrijpelijkerwijs geen onderscheid tussen een op heterdaad betrapte inbreker en een ‘inbreker’ die zich installeert in de woning. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Share: