Aan welke kwaliteitseisen moet een woning voldoen alvorens te kunnen worden verhuurd?

De verhuurde woning moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Deze normen worden nader uitgewerkt in een Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, alsook in gewestelijke regelgeving, meer bepaald het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Huisvestingscode.

Of de woning aan deze eisen voldoet, wordt beoordeeld aan de hand van de staat van de woning op het ogenblik dat de huurder in de woning gaat wonen. Is dit niet het geval, dan heeft de huurder de keuze om:

  • ofwel de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om de woning in overeenstemming te brengen met de eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. In afwachting van de uitvoering van de werken kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan.
  • ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding.