Huurwaarborg

Teaser: 

Deze waarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder zijn plichten niet nakomt.

Description: 

De verhuurder kan aan de huurder vragen om bij de aanvang van de huur een bedrag te betalen als waarborg. Deze huurwaarborg beschermt de verhuurder in geval de huurder zijn plichten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Voorbeelden: de huurder betaalt de huur niet, de huurder onderhoudt de gehuurde woning niet, de huurder laat de woning op het einde van de huurovereenkomst in slechte staat achter, …

Deze huurwaarborg is niet wettelijk verplicht. De meeste huurovereenkomsten bepalen echter dat de huurder wel een huurwaarborg moet geven.

More Info: 

Er zijn drie vormen van huurwaarborg. De huurder (en niet de verhuurder!) kan hieruit kiezen:

  • Een waarborg wordt gestort op een geblokkeerde en geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder. Deze waarborg bedraagt niet meer dan twee maanden huur.
  • Een bankwaarborg: de bank garandeert het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder betaalt gedurende de duur van de overeenkomst, met een maximumduur van drie jaar, deze waarborg terug door middel van maandelijkse afbetalingen. De huurder moet deze bankwaarborg aanvragen bij de bank waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt gestort. Deze waarborg mag niet hoger liggen dan drie maanden huur.
  • Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een bank. Het OCMW moet hiervoor een verzoek indienen bij de bank. Deze waarborg mag niet hoger liggen dan drie maanden huur.

Op het einde van de huurovereenkomst wordt de huurwaarborg, verhoogd met de intresten, opnieuw overgemaakt aan de huurder voor zover hij al zijn verplichtingen nakwam. De bank zal de waarborg of het saldo ervan pas storten na ontvangst van een schriftelijk akkoord, ondertekend door beide partijen, of indien ze niet tot een akkoord zijn gekomen, een afschrift van het vonnis die de modaliteiten van de teruggave vastlegt.

Het tijdstip waarop de huurder de huurwaarborg moet storten, wordt vrij bepaald in onderling akkoord tussen verhuurder en huurder.